Info

De Hiëronymuskerk verbindt vele Wognummers en geeft een gevoel van thuiskomen. De kerk is méér dan een geloofshuis. 
We willen dat deze waardevolle plek blijft bestaan. Daar is geld voor nodig, nu en in de toekomst.
Draagt u de Hiëronymus Kerk ook een warm hart toe? U kunt bijdragen aan instandhouding van deze waardevolle ontmoetingsplek door schenking en nalaten.
Van uw bijdrage aan de    Stichting Vrienden van de Hiëronymus Kerk Wognum    wordt 100% besteed aan het behoud van de Hiëronymus Kerk Wognum. Er is geen verplichte afdracht aan andere organisaties, zoals bij andere inzamelacties. 


Wat kunt u doen?

U kunt financieel bijdragen om het doel van de Stichting te ondersteunen. Met uw bijdrage kan de Hiëronymus Kerk blijven bestaan als plaats van samenkomst. Een bijdrage kan op de volgende wijzen:

Schenken

U kunt bijdragen aan een gezonde toekomst voor het kerkgebouw door een schenking te doen aan de    
Stichting Vrienden van de Hiëronymus Kerk Wognum, bankrekening: NL31 RABO 0348 0966 07. 
Dit kan door een eenmalige schenking, een periodieke schenking of door een schenking onder schuldig erkenning. 

Eenmalige schenking

U kunt eenmalig een door u gewenst bedrag schenken aan de    Stichting Vrienden van de Hiëronymus. Doordat de stichting een zogenoemde ANBI is, is de eenmalige gift soms aftrekbaar in uw opgave inkomstenbelasting.

Periodieke schenking

U kunt structureel schenken aan de Stichting Vrienden van de Hiëronymus Kerk Wognum zoals schriftelijk wordt vastgelegd in een notariële of onderhandse schenkingsovereenkomst. Minimaal gedurende vijf jaren moet u dan tenminste 1 x per jaar een vast bedrag schenken. U kunt deze periodieke giften aftrekken in uw opgave inkomstenbelasting. 

Schenking onder schuldig erkenning

U kunt ook schenken ‘op papier’. U schenkt dan een som geld aan de Stichting Vrienden van de Hiëronymus Kerk Wognum en blijft dat geschonken bedrag schuldig aan de stichting. U leent het geld als het ware onmiddellijk weer terug van de stichting. Jaarlijks moet u daarvoor de stichting 6% rente betalen over het bedrag van de vordering.

Nalaten

U kunt het doel van de stichting steunen door de    Stichting Vrienden van de Hiëronymus Kerk Wognum    op te nemen in uw testament via een erfstelling of een legaat. U bepaalt dan zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. 

Erfstellingen

Het is mogelijk de Stichting Vrienden van de Hiëronymus Kerk Wognum bij testament te benoemen  tot (mede)erfgenaam. Door zo’n erfstelling ontvangt de stichting een deel of het geheel van uw nalatenschap. U bepaalt zelf welk percentage u aan elk van de erfgenamen wilt nalaten. 

Legaten

Als u de Stichting Vrienden van de Hiëronymus Kerk Wognuniet als erfgenaam wenst te benoemen, maar wel wil nalaten, dan kunt u de Stichting tot legataris maken. Dat betekent dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaat. U kunt verschillende legaten opnemen in uw testament. 

De notaris kan u hierin adviseren. 


Meer weten

De    Stichting Vrienden van de Hiëronymus Kerk Wognum    is, na overleg met de parochieraad van de R.K. Emmausparochie, op particulier initiatief opgericht in 2019. De Stichting staat voor behoud van de unieke Hiëronymus Kerk. De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76129144.

Vrijgesteld van belasting

De    Stichting Vrienden van de Hiëronymus Kerk Wognum    is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor is de Stichting vrijgesteld van belastingen over alle verkrijgingen uit schenkingen en testamentaire bepalingen. Dat betekent dat er geen schenk- en/of erfbelasting over wordt geheven bij de Stichting.